Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie
»   obsługa      »   wyszukiwanie zaawansowane
Znajdujesz się w: strona główna  / MENU GŁÓWNE  / Menu podmiotowe  / Sołectwa
    powiadom znajomego   drukuj stronę   wersja podstawowa       A- A A+
 Sołectwa Sołectwa


Statut sołectwa Gęsice

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Ogół mieszkańców sołectwa Gęsice  stanowi samorząd mieszkańców.

2. Sołectwo Gęsice jest jednostką pomocniczą gminy Łagów i funkcjonuje na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. o późniejszymi zmianami/, Statutu Gminy Łagów oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2.

Sołectwo Gęsice obejmuje swoim obszarem działania wieś Gęsice i zajmuje obszar 348,14 ha.

II. Zadania sołectwa

§ 3.

Do zadań samorządu mieszkańców wsi należy:

1/ zapewnienie udziału mieszkańców w rozpatrywaniu spraw socjalno - bytowych, kulturalnych, opieki zdrowotnej, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,

2/ kształtowanie odpowiednich stosunków współżycia społecznego,

3/ organizowanie samopomocy mieszkańców i wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zwłaszcza w zakresie opieki nad młodzieżą i jej wychowaniem, rozwijanie opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, upowszechnianie kultury, utrzymywanie porządku, spokoju i czystości.

§ 4.

Zadania określone w § 3 sołectwo realizuje w szczególności poprzez:

1/ podejmowanie uchwał w sprawach sołectwa w ramach przyznanych kompetencji,

2/ opiniowanie spraw należących do zakresu działania sołectwa,

3/ współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Gminy Łagów konsultacji społecznej projektów uchwał Rady Gminy Łagów w sprawie o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców sołectwa,

4/ wnioskowanie do Rady Gminy Łagów o rozpatrzenie  spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców sołectwa,

5/ współuczestnictwo i współpracę w działalności Rady Gminy Łagów w formie kontaktu z komisjami Rady Gminy, radnymi z terenu sołectwa.

6/ kształtowanie właściwych postaw, a zwłaszcza gotowości niesienia pomocy sąsiedzkiej, kultury współżycia mieszkańców, propagowanie gospodarności,

7/ podejmowanie działań mających na celu likwidację sporów i konfliktów sąsiedzkich, zwalczanie nadużywania alkoholu i narkomanii, chuligaństwa i wandalizmu,

8/ podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu sanitarnego, porządku i estetyki sołectwa,

9/ występowanie z inicjatywą i uczestniczenie w przedsięwzięciach mających na celu umocnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, poprawę stanu ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,

10/ współuczestnictwo w przedsięwzięciach mających na celu zapewnienie opieki, organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży, ich wychowania i wypoczynku,

11/ organizowanie różnych form opieki i pomocy dla mieszkańców sołectwa znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, będących w podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi.

§ 5.

Dla realizacji wspólnych przedsięwzięć sołectwo może nawiązać współpracę z samorządami mieszkańców sąsiednich sołectw, zawierać porozumienia określające zakres i sposób wykonania wspólnych zadań, podejmować wspólne uchwały, wyrażać opinie i kierować wnioski do odpowiednich organów.

III. Organy sołectwa

§ 6.

1. Organami sołectwa są:

1/ Zebranie wiejskie

2/ Sołtys

2. Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym w sołectwie. Zebranie wiejskie dla realizacji swoich zadań może powołać stałe lub doraźne komisje w zależności od potrzeb, określając ich skład osobowy oraz zakres działania.

3. Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa. Sołtys realizuje swoją funkcję przy pomocy rady sołeckiej.

§ 7.

1. Kadencja sołtysa i rady sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy.

2. Po upływie kadencji Rady Gminy sołtys i rada sołecka działają do dnia wyboru nowego sołtysa i rady sołeckiej.

3. Wójt zarządza wybory sołtysa i rady sołeckiej w terminie 6 miesięcy po upływie kadencji Rady Gminy.

§ 8.

Sołtys i rada sołecka co najmniej raz w roku składają na zebraniu wiejskim sprawozdanie ze swej działalności.

§ 9.

Działalność w organach sołectwa ma charakter społeczny.

IV. Zebranie wiejskie

§ 10.

1. Zebranie wiejskie zwoływane jest przez sołtysa na wniosek:

1/ co najmniej 1/5 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu,

2/ Wójta Gminy.

2. Prawo do udziału w zebraniu wiejskim mają wszyscy mieszkańcy sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy.

3. Zebranie wiejskie zwołuje się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku.

4. Zebranie wiejskie zwołane na wniosek organów i osób, o których mowa w ust.1 powinno odbyć się w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wniosku, chyba że wnioskodawca proponuje późniejszy termin.

§ 11.

1. Zebranie wiejskie jest ważne, gdy zostali o nim zawiadomieni wszyscy mieszkańcy w sposób zwyczajowo przyjęty i uczestniczy w nim przynajmniej 30 mieszkańców.

2. Zwołujący zebranie wiejskie może zarządzić odbycie następnego zebrania wiejskiego po upływie 30 minut od pierwszego terminu zebrania lub w innym wyznaczonym dniu, bez względu na liczbę osób uczestniczących.

§ 12.

Zebranie wiejskie otwiera i przewodniczy jego obradom sołtys lub inna osoba wyznaczona przez zebranie zgodnie z porządkiem obrad ustalonym przez zebranie wiejskie, na podstawie projektu przedłożonego przez sołtysa.

§ 13.

1. Uchwały, opinie i inne postanowienia podejmowane na zebraniu wiejskim zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Zwykła większość oznacza, że liczba głosów ?za? musi być większa od liczby głosów ?przeciw?. Głosów ?wstrzymujących się? nie bierze się pod uwagę.

2. Uchwały, opinie i inne postanowienia podjęte na zebraniu wiejskim podpisuje przewodniczący obrad.

3. Mieszkańcy sołectwa biorący udział w zebraniu stwierdzają swoją obecność podpisem w liście obecności.

§ 14.

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym i kontrolnym sołectwa, do którego wyłącznej właściwości należy:

1. wybór i odwołanie sołtysa,

2. wybór i odwołanie członków rady sołeckiej oraz wybór i odwołanie członków komisji stałych i doraźnych,

3. podejmowanie uchwał wnioskujących do Rady Gminy o dokonanie zmian w statucie sołectwa,

4. podejmowanie uchwał, wyrażanie opinii i kierowanie wniosków w sprawach określonych w § 3 statutu.

5. opiniowanie w części dotyczącej sołectwa przedstawionych do konsultacji przez Radę Gminy projektów uchwał w sprawach:

a/ tworzenia, łączenia, dzielenia i znoszenia sołectw,

b/ planu zagospodarowania przestrzennego,

c/ uchwały budżetowej na dany rok,

d/innych przepisów prawa miejscowego i uchwał Rady Gminy.

6. występowanie do Rady Gminy lub Wójta Gminy o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości zebrania wiejskiego,

7. dokonywanie rocznej oceny działalności sołtysa, rady sołeckiej a także stałych i doraźnych komisji,

8. upoważnienie sołtysa do dokonywania określonych czynności z zakresu zarządzania mieniem gminnym lub komunalnym,

9. wybór składu osobowego komitetu czynów społecznych,

10. zatwierdzanie planów finansowo-rzeczowych.

V. Sołtys.

§ 15.

Sołtys jest organem wykonawczym sołectwa, do którego zakresu uprawnień należy:

1/ organizowanie realizacji zadań sołectwa,

2/ reprezentowanie mieszkańców sołectwa wobec organów gminy,

3/ zwoływanie i prowadzenie zebrań wiejskich oraz posiedzeń rady sołeckiej a także dbałość o prowadzenie całości dokumentacji sołectwa,

4/ wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego oraz innych czynności zleconych przez zebranie wiejskie,

5/ uczestnictwo w naradach sołtysów zwoływanych przez Wójta Gminy,

6/ uczestnictwo w pracach organów gminy na zasadach określonych w statucie gminy,

7/ administracja i zarządzanie mienie gminnym i komunalnym,

8/ stosowanie w ramach sołectwa obiegu dokumentów finansowych zgodnie z wytycznymi Skarbnika Gminy,

9/ sporządzanie rozliczeń z finansowej i gospodarczej działalności sołectwa,

10/ wpływanie na wykorzystanie aktywności mieszkańców sołectwa służącej poprawie warunków życia w sołectwie.

§ 16.

Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

VI. Rada sołecka.

§ 17.

1. Rada sołecka wspomaga działalność sołtysa. Ma charakter opiniodawczy i doradczy.

2. W skład rady sołeckiej wchodzi sołtys, który jest jej przewodniczącym oraz członkowie rady sołeckiej.

3. Rada sołecka składa się z 5 do 12 osób wliczając sołtysa.

4. Ilość członków rady sołeckiej ustala zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 18.

1. Posiedzenia rady sołeckiej zwołuje i przewodniczy obradom sołtys. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

2. Na posiedzenia rady sołeckiej mogą być zapraszane inne osoby, których udział rada sołecka uzna za wskazany lub konieczny.

3. Rada sołecka działa kolektywnie, a swoje stanowisko zajmuje w drodze głosowania jawnego zwykła większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu.

§ 19.

Rada sołecka w szczególności:

1/ opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem obrad,

2/ opracowuje i przedkłada zebraniu wiejskiemu projekt planu pracy samorządu mieszkańców,

3/ organizuje wykonanie uchwał zebrania wiejskiego udzielając w tym zakresie szerokiej pomocy sołtysowi,

4/ występuje wobec zebrania wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów sołectwa i realizacji zadań samorządu wiejskiego,

5/ współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,

6/ opiniuje podjęcie decyzji w sprawie udziału samorządu mieszkańców wsi w postępowaniu administracyjnym.

§ 20.

Zebranie wiejskie w głosowaniu jawnym i zwykłą większością głosów może powoływać stałe i doraźne komisje w składzie 5 osób. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz inne osoby, którym powierzone zostanie wykonywanie określonych funkcji i zadań w komisji.

§ 21.

Do zadań komisji należy:

1/ badanie i opracowywanie spraw zleconych przez zebranie wiejskie i sołtysa,

2/ współdziałanie z organami sołectwa, Radą Gminy, organizacjami społecznymi i zawodowymi,

3/ przedstawianie zebraniu wiejskiemu informacji i sprawozdań ze swej działalności.

§ 22.

Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb.

§ 23.

W przypadku, gdy powołana zostanie komisja rewizyjna, wykonuje ona ponadto następujące czynności:

1/ kontroluje działalność sołtysa i rady sołeckiej oraz gospodarkę środkami finansowymi i przekazanym w dyspozycję majątkiem komunalnym,

2/ w razie stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli niezgodności ze statutem lub innymi przepisami prawa, komisja niezwłocznie informuje zebranie wiejskie oraz Wójta Gminy.

VII. Tryb wyboru oraz odwołania sołtysa i rady sołeckiej

§ 24.

1. Pierwsze zebranie wiejskie po wyborach Rady Gminy nowej kadencji, na którym ma być dokonany wybór sołtysa i członków rady sołeckiej zarządza Wójt Gminy w terminie nie później niż 6 miesięcy od końca poprzedniej kadencji Rady Gminy.

2. Zarządzenie  Wójta w sprawie zwołania zebrania zawiera:

a/ miejsce, dzień i godzinę zebrania wiejskiego oraz wskazuje drugi termin zebrania w razie braku quorum w pierwszym terminie,

b/ propozycje porządku obrad,

c/ wyznaczenie przewodniczącego zebrania spośród mieszkańców sołectwa lub radnych z okręgu obejmującego sołectwo.

3. Zarządzenie Wójta, o którym mowa w ust. 1 i 2 sołtys podaje do wiadomości mieszkańców co najmniej na 3 dni przed wyznaczoną data zebrania.

§ 25.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje stałym mieszkańcom sołectwa według zasad ustalonych w ordynacji wyborczej do rady gminy.

§ 26.

1. Dla dokonania ważnego wyboru sołtysa i rady sołeckiej na zebraniu wymagana jest osobista obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa. O ile w wyznaczonym terminie nie uzyskano obecności wymaganej liczby mieszkańców, wybory w drugim terminie mogą być przeprowadzone w tym samym dniu bez względu na liczbę obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców sołectwa.

2. Na zebraniu wiejskim, na którym przeprowadza się wybory uprawnieni do głosowania uczestnicy zebrania podpisują listę obecności.

§ 27.

1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie 3 osób wybrana w głosowaniu jawnym spośród uprawnionych mieszkańców sołectwa uczestniczących w zebraniu. Członkiem komisji nie może być osoba kandydująca na sołtysa lub członka rady sołeckiej.

2. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:

1/ wybór przewodniczącego komisji,

2/ przyjęcie zgłoszeń kandydatów,

3/ przygotowanie kart do głosowania i opieczętowanie pieczęcią firmową Urzędu Gminy,

4/ przeprowadzenie głosowania,

5/ obliczenie głosów,

6/ ogłoszenie wyników wyborów.

3. Z wykonania swoich czynności komisja skrutacyjna sporządza protokół, który powinien w szczególności zawierać:

1/ skład komisji z podaniem pełnionych funkcji,

2/ liczbę uprawnionych do głosowania w sołectwie,

3/ liczbę uprawnionych mieszkańców biorących udział w głosowaniu,

4/ liczbę głosów oddanych, w tym ważnych i nieważnych,

5/ liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów,

6/ wskazanie kandydatów, którzy zostali wybrani,

7/ podpisy wszystkich członków komisji.

§ 28.

Wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w następujący sposób:

1/ prawo ustnego zgłaszania kandydatów posiadają wyłącznie uczestnicy zebrania, którym przysługuje czynne prawo wyborcze,

2/ liczba kandydatów na sołtysa i członków rady sołeckiej jest nieograniczona,

3/ kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu,

4/ kandydować do organów sołectwa może osoba posiadająca bierne prawo wyborcze,

5/ wyboru sołtysa i członków rady sołeckiej dokonuje się w głosowaniu tajnym,

6/głosowanie na sołtysa i członków rady sołeckiej odbywa się wyłącznie osobiście,

7/ wybory sołtysa i członków rady sołeckiej przeprowadza się oddzielnie,

8/ przed głosowaniem przewodniczący komisji skrutacyjnej podaje procedurę, głosowania oraz uznawanie głosów za ważne i nieważne,

9/ komisja sporządza karty do głosowania umieszczając na nich nazwiska kandydatów w kolejności alfabetycznej. W przypadku jednego kandydata karta do głosowania powinna zawierać alternatywy TAK, NIE, WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU.

10/ głosujący oddaje głos na tego kandydata, którego nazwisko pozostawił nieskreślone,

11/ głos nie nieważny jeżeli:

a/ karta do głosowania jest całkowicie przedarta lub przekreślona,

b/ karta zawiera większą ilość nieskreślonych  nazwisk kandydatów niż miejsc w organach sołectwa,

c/ karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję skrutacyjną,

d/ nie dokonano żadnych skreśleń /wyboru/, Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisków nie powoduje żadnych skutków prawnych.

12/ za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnych głosów,

13/ w przypadku równiej liczby głosów uniemożliwiających wybór przeprowadza się następną turę głosowania pomiędzy tymi kandydatami, którzy uzyskali tę samą liczbą głosów,

14/ po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół i podaje wynik głosowania, który stanowi podstawę do sporządzenia uchwał stwierdzających dokonanie wyboru sołtysa i rady sołeckiej.

§ 29.

Odwołanie sołtysa i rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków przed upływem  kadencji jest wyłączną kompetencją zebrania wiejskiego.

§ 30.

1. Wnioski o odwołanie sołtysa, rady sołeckiej lub poszczególnych jej członków winny być kierowane do Wójta Gminy.

2. Wnioski o odwołanie mogą składać:

1/ Rada Gminy,

2/ mieszkańcy sołectwa, których wniosek uzyskał poparcie co najmniej 1/10 mieszkańców. Poparcie winno być udzielone w formie podpisów przez uprawnionych do głosowania mieszkańców sołectwa z podaniem Nr PESEL na przygotowanej w tym celu liście.

3. Wniosek o odwołanie powinien zawierać uzasadnienie. Wniosków bez uzasadnienia nie rozpatruje się.

4. Odwołanie z zajmowanej funkcji winno być podjęte po wysłuchaniu zainteresowanego.

§ 31.

1. Dla dokonania ważnego odwołania sołtysa na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/10 uprawnionych mieszkańców sołectwa. Zebranie odbywa się w jednym terminie.

2. W przypadku, gdy na zebraniu wiejskim przeprowadzonym zgodnie z postanowieniami statutu nie doszło do odwołania sołtysa, następny wniosek o dowołanie sołtysa może być złożony po upływie 30 dni od dnia zebrania.

3. Do odwołania sołtysa, członków rady sołeckiej postanowienia niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio , z zastrzeżeniem ust.1. i 2

§ 32.

1. Mandat sołtysa lub członka rady sołeckiej wygasa w przypadku:

1/ śmierci,

2/ zrzeczenia się,

3/ odwołania przed upływem kadencji,

4/ utraty prawa wybieralności.

2. W przypadkach określonych w ust.1 wybory uzupełniające zarządza się według zasad określonych w niniejszym rozdziale.

VIII. Gospodarka finansowa i mienie sołectwa.

§ 33.

1. Sołectwo nie tworzy własnego budżetu. Zakres uprawnień do prowadzenia gospodarki finansowej sołectwa ustala się w ramach budżetu gminy.

2. Środki finansowe sołectwa pochodzące z budżetu gminy mogą być przeznaczone tylko na cele określone w planie rzeczowo-finansowym sołectwa.

3. Wysokość środków ustala się w uchwale budżetowej gminy.

4. Obsługę gospodarki finansowej sołectwa zapewnia Wójt Gminy.

IX. Kontrola i nadzór nad działalnością sołectwa.

§ 34.

1. Bieżącą kontrolę nad statutową działalnością sołectwa sprawuje Wójt Gminy.

2. Wójt i wyznaczeni pracownicy Urzędu Gminy są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania sołectwa.

§ 35.

1. Wójt może zawiesić wykonanie uchwały zebrania wiejskiego lub decyzji sołtysa, jeżeli uchwała ta lub decyzja jest sprzeczna z prawem.

2. W razie zawieszenia wykonania uchwały zebrania wiejskiego o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje Rada Gminy.

3. W razie zawieszenia decyzji sołtysa o jej utrzymaniu w mocy lub uchyleniu decyduje zebranie wiejskie.

§ 36.

1. Wójt może zawiesić w czynnościach sołtysa do czasu rozpatrzenia sprawy przez zebranie wiejskie, jeżeli swoim postępowaniem narusza przepisy prawa i nie wykonuje swoich obowiązków.

2. W przypadku zawieszenia w czynnościach sołtysa, Wójt zwołuje zebranie w celu ewentualnego jego odwołania.

§ 37.

Nadzór nad działalnością sołectwa sprawuje Wójt, Rada Gminy, a także w zakresie spraw finansowych Skarbnik Gminy.

§ 38.

Organy nadzoru mają prawo do żądania niezbędnych informacji i danych, uczestniczyć w zebraniach organów sołectwa, dokonują oceny pracy organów sołectwa oraz organizują wymianę doświadczeń w tym zakresie.

X. Postanowienia końcowe.

§ 39.

Ewentualne spory pomiędzy organami sołectwa w zakresie interpretacji postanowień statutu rozstrzyga Rada Gminy.

§ 40.

Zmiany statutu uchwala Rada Gminy z własnej inicjatywy lub na wniosek zebrania wiejskiego.

§ 41.

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.data wytworzenia2013-12-04
data udostępnienia2013-12-04
sporządzone przezSitarz Marek
opublikowane przezMarek Sitarz
ilość odwiedzin296
rejestr zmianzobacz »
Urząd Miasta i Gminy w Łagowie, ul. Rynek 62, 26-025 Łagów, tel.: 41 343 70 54, fax: 41 343 70 51 , urzad@lagowgmina.pl, www.lagowgmina.pl
Przydatne informacje
Prawo
Nasz urząd
»  Kontakt
»  BIP
Władze
»  Sejm
»  Senat
»  Premier
Poprawny XHTML 1.0 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8