Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie
Menu góra
Strona startowa Menu podmiotowe Rada Miejska Regulamin organizacyjny Rady Gminy Łagów
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Regulamin organizacyjny Rady Gminy Łagów, bieżące, menu 53 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Regulamin organizacyjny Rady Gminy Łagów

Regulamin organizacyjny Rady Gminy Łagów

ROZDZIAŁ I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1.

Regulamin określa tryb działania Rady Gminy w Łagowie, a w szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

§ 2.

1. Rada Gminy jako organ stanowiący i kontrolny w gminie działa na sesjach, za pośrednictwem komisji i radnych oraz Wójta Gminy jako organu wykonawczego.

2. Kadencja Rady Gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru.

ROZDZIAŁ II.

SESJE

§ 3.

1. Zasady ogólne.

Rada Gminy rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

§ 4.

Rada Gminy odbywa swoje sesje zwyczajne w liczbie potrzebnej do wykonywania zadań Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

§ 5.

1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy zwołuje Przewodniczący Rady poprzedniej

kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady Gminy prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

§ 6.

1. Na wniosek Wójta lub co najmniej ? ustawowego składu Rady przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

2. Wniosek powinien zawierać porządek obrad i projekty uchwał.

§ 7.

1. Rada Gminy może odbywać sesje nadzwyczajne, zwoływane przez Przewodniczącego Rady na wniosek Wójta lub co najmniej ? ustawowego składu Rady, poświęcone sprawom szczególnie uzasadnionym i pilnym, wymagającym natychmiastowego rozstrzygnięcia.

W tym przypadku Przewodniczący winien zwołać sesje w terminie 5 dni od złożenia wniosku.

Powiadomienie radnych o obradach następuje drogą telefoniczną.

2. Przewodniczący Rady na wniosek podmiotów wymienionych w punkcie 1 może zwołać również tzw. sesje uroczyste organizowane dla nadania szczególnie uroczystego charakteru obchodom świąt i rocznic ważnych z punktu widzenia historii państwowości polskiej.

3. W czasie odbywania sesji, o których mowa w punkcie 2, dopuszczalne jest pominięcie w porządku obrad niektórych elementów proceduralnych i wprowadzenie elementów uroczystych.

2. Przygotowanie sesji.

§ 8.

Sesje przygotowuje ustalając projekt porządku obrad, miejsce, dzień i godzinę sesji Przewodniczący Rady Gminy.

W razie niemożności pełnienia przezeń obowiązków sesję przygotować może jeden z Wiceprzewodniczących Rady.

§ 9.

1.O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 5 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia sesji, projekt porządku obrad oraz projekty uchwał i niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

§ 10.

Przed każdą sesją przewodniczący Rady Gminy ustala szczegółową listę zaproszonych na sesję osób, które swą obecność potwierdzają podpisem na liście obecności.

3. Obradowanie na sesjach.

§ 11.

1. Sesje Rady Gminy oraz posiedzenia jej Komisji są jawne, co oznacza, że Przewodniczący podaje do wiadomości publicznej informując o terminie, miejscu i przedmiocie obrad. Informacje o powyższym podaje się co najmniej na 3 dni przed sesją lub posiedzeniem w formie specjalnych ogłoszeń.

2. Jawność sesji oznacza ponadto, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, zajmująca specjalnie w tym celu wyznaczone miejsca.

§ 12.

1. Rada Gminy obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady /quorum/.

2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy zachowanym quorum, chyba, że przepisy stanowią inaczej.

§ 13.

1. Sesja odbywa się w zasadzie na jednym posiedzeniu, jednakże na wniosek co najmniej ? ogólnej liczby radnych, Rada może postanowić o kontynuowaniu obrad w innym terminie, na następnym posiedzeniu tej samej sesji.

Może to nastąpić w szczególności ze względu na niemożność rozpatrzenia całości spraw porządku obrad na jednym posiedzeniu, uzasadnione poszerzenie porządku, potrzebę dodatkowych materiałów, dużą liczbę dyskutantów lub inne przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie bądź rozstrzygnięcie spraw.

2. Przewodniczący Rady Gminy postanawia o przerwie posiedzenia w przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, wyznaczając nowy, bądź przewidywany termin jego zwołania. Fakt przerwania posiedzenia oraz  nazwiska i imiona radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, co spowodowało brak quorum, odnotowuje się w protokole.

3. Z radnymi, o których mowa w punkcie 3, Przewodniczący Rady przeprowadza rozmowy wyjaśniające. O wnioskach wynikających z tych rozmów informuje Radę.

4. Radni stwierdzają swoją obecność na sesji podpisem na liście obecności.

§ 14.

1. Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady Gminy, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go na posiedzeniach ? jeden z wiceprzewodniczących wyznaczony przez Przewodniczącego.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Gminy i nie wyznaczeniu Wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego obrad Rady Gminy wykonuje Wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

§ 15.

1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły ?otwieram?./ nr sesji/ sesję Rady Gminy w Łagowie?.

2. Po otwarciu sesji, Przewodniczący Rady stwierdza prawomocność bądź nieprawomocność obrad. Dokonuje tego na podstawie przedłożonej mu listy obecności.

§ 16.

1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.

2. Z wnioskiem o uzupełnienie lub zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny.

3. Z wnioskiem, o którym mowa w punkcie 2, może również wystąpić Wójt.

4. Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 17.

1. Przewodniczący Rady Gminy prowadzi obrady według uchwalonego porządku, przy czym w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian w kolejności realizacji poszczególnych jego punktów za zgodą Rady.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, lecz może także w uzasadnionych wypadkach udzielać głosu poza kolejnością.

3. Czas trwania wystąpienia w dyskusji nie powinien przekraczać 5 minut, a powtórne zabranie głosu w tej samej sprawie 3 minuty.

W uzasadnionych przypadkach Przewodniczący obrad może przedłużyć czas wystąpienia.

4. W ciągu całej sesji Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością mówcom dla zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

 • odroczenia sesji,
 • kontynuowania obrad na następnym posiedzeniu,
 • stwierdzenia quorum,
 • zdjęcia danego tematu z porządku obrad,
 • zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania,
 • zamknięcia listy mówców,
 • ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów,
 • tajnego głosowania,
 • przeliczenia głosów.

5. Przewodniczący obrad poddaje wniosek o charakterze formalnym pod głosowanie. Rada decyduje o tych sprawach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

§ 18.

1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, może czynić uwagi dotyczące przestrzegania formy i czasu trwania wystąpień.

2. Przewodniczący może nakazać opuszczenie Sali obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji.

3. W przypadku stwierdzenia, że radny w wystąpieniu odbiega od przedmiotu obrad bądź przekracza przeznaczony dlań czas, Przewodniczący może pozbawić radnego głosu.

4. W przypadku, gdy forma lub treść wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego ?do porządku?, a jeżeli przywołanie nie odniosło skutku, odbiera mu głos, polecając odnotowanie tego faktu w protokole sesji.

5. Postanowienia punktu1,3 i 4 stosuje się odpowiednio dla osób spoza Rady, biorących udział w sesji.

§ 19.

Przewodniczący może zdecydować o przyjęciu do protokołu sesji, jako załącznika pisemnego wystąpienia lub oświadczenia radnego nie wygłoszonego bezpośrednio w trakcie obrad, o czym obowiązany jest powiadomić Radę.

§ 20.

Osoby biorące udział w sesji, w tym publiczność, mogą zabierać głos za pozwoleniem udzielonym przez przewodniczącego obrad.

§ 21.

1. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący Rady kończy sesję wypowiadając formułę ??Zamykam......./nr sesji / sesję  Rady Gminy w  Łagowie?. Czas od otwarcia sesji aż do jej zakończenia  uznaje się za czas trwania sesji  Rady. Czas ten powinien trwać nie dłużej niż 5 godzin.

2. Postanowienie punktu 1  dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 22.

1. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady Gminy niż sesji, dotyczące zwłaszcza miejsca obrad oraz bezpieczeństwa radnych i innych osób uczestniczących w sesji, a także porządku po jej zakończeniu zapewnia Wójt działając w tym zakresie w porozumieniu  z Przewodniczącym Rady.

2. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla tego miejsca.

§ 23.

1. Z każdej sesji osoba do obsługi Rady sporządza protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych i zaproszonych osób spoza Rady oraz podjęte przez Radę uchwały.

2. Protokół wykłada się do wglądu i ewentualnych uzupełnień przez radnych biorących udział w sesji w siedzibie biura Rady oraz zatwierdza na następnej sesji.

4. Uchwały Rady Gminy.

§ 24.

1. Sprawa będąca przedmiotem obrad na sesji Rada Gminy rozstrzyga w formie uchwał.

2. Uchwałą Rady Gminy jest każdy akt woli wyrażony na sesji, który wywołał określone skutki w sposób bezpośredni lub pośredni.

3. Uchwały mają postać odrębnych dokumentów, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokole sesji.

§ 25.

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady w głosowaniu jawnym.

2. Głosowanie tajne przeprowadza się w przypadku:

 • wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących,
 • odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady
 • na wniosek 1/5 radnych biorących udział w sesji.

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad, a głosowania tajnego przewodniczący komisji skrutacyjnej ? niezwłocznie po ich ustaleniu.

§ 26.

1. Z inicjatywą podjęcia uchwały przez  Radę Gminy mogą występować  :

 • co najmniej 5 radnych,
 • Komisje Rady
 • Wójt

2. Z inspiracją wykonania inicjatywy uchwałodawczej w określonej sprawie - w stosunku do podmiotów wymienionych w punkcie 1 mogą występować organizacje społeczne i zawodowe działające na terenie Gminy oraz mieszkańcy w drodze postulatów zgłaszanych na spotkaniach z radnymi.

3. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje również grupie co najmniej 150 osób mających prawo wybierania Rady Gminy Łagów. Osoby wnoszące inicjatywę uchwałodawczą składają podpisy na wykazie podpisów, obok czytelnie wpisanych swoich danych: imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru ewidencyjnego PESEL. Wykaz podpisów musi zawierać na każdej stronie tytuł inicjatywy uchwałodawczej.

§ 27.

1. Podmiot uprawniony do wykonania inicjatywy uchwałodawczej przedstawia swoje propozycje w tym przedmiocie Wójtowi Gminy lub Przewodniczącemu Rady Gminy, a  jeśli działanie tego podmiotu spowodowane jest wnioskami, o których mowa w & 26 punkt 1 okoliczność tę wymienia się w uzasadnieniu.

2. Wniosek w sprawie podjęcia uchwały przez Radę Gminy. a także projekty uchwał przedstawia Radzie wraz z uzasadnieniem i wymaganymi opiniami właściwych komisji Wójt Gminy. Organ ten nie może uchylić się od przedstawienia Radzie wniosku zgłoszonego przez podmiot uprawniony do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą.

§ 28.

1. Uchwały Rady Gminy powinny zawierać:

 • datę i tytuł
 • podstawę prawną
 • merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
 • termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania,
 • rozstrzygnięcia dotyczące ogłoszenia uchwały, jeżeli nie wynika ono z przepisów prawa, a także formę jej popularyzacji,
 • przepisy przejściowe i dostosowujące
 •  uzasadnienie

2. W przygotowaniu projektów uchwał pomoc merytoryczna, organizacyjną i prawną zapewnia Wójt Gminy lub wskazane przez niego jednostki i osoby.

5.Tryb głosowania.

§ 29.

1. Uchwały Rady Gminy podpisuje:

 • przewodniczący Rady Gminy lub wiceprzewodniczący, który obradom przewodniczył,

2. Oryginały uchwał ewidencjonuje i przechowuje wraz z protokołami sesji pracownik do spraw obsługi Rady Gminy.

§ 30.

Rada Gminy stosowanie do przepisów ustawy o samorządzie terytorialnym podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą, bezwzględną lub kwalifikowaną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby radnych.

§ 31.

1. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały w postaci uzupełnień, skreśleń, zmian brzmienia treści, porządku przepisów ?ich treść musi być dokładnie sprecyzowana wraz z ustaleniem miejsca tej poprawki w projekcie uchwały.

2. Zgłoszone poprawki poddawane są kolejno pod głosowanie i w zależności od wyników głosowania, są one wprowadzane lub nie wprowadzane do projektu uchwały.

3. Projekt uchwały z wniesionymi do niej poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie.

§ 32.

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki, za głosy ważne uznaje się te, które oddano ??za??, ??przeciw?? oraz ?? wstrzymujących się??.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano w każdorazowo określony sposób i na kartkach ustalonych dla danego głosowania.

§ 33.

1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady przy pomocy Wiceprzewodniczących.

2. Głosowanie w trybie tajnym przeprowadza powołana na sesji spośród radnych komisja skrutacyjna, która sporządza protokół z wykonania tych czynności.

§ 34.

1. Zwykła większość głosów jest to większość ?? za ?? przeważająca co najmniej o jeden głos liczbę głosów przeciwnych, niezależnie od tego, ile było  głosów wstrzymujących się.

2. Bezwzględna większość głosów jest to liczba ważnie oddanych głosów ?? za ??, przewyższająca połowę ważnie oddanych głosów / 50 % + 1 /.

3. Kwalifikowana większość głosów jest to ustalona liczba głosów ponad 50 % ustawowego składu Rady.

6. Tryby wyboru przez Radę Gminy Przewodniczącego Rady i jego zastępców oraz powoływania Sekretarza i Skarbnik Gminy.

§ 35.

Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących na okres kadencji dokonuje się w głosowaniu tajnym w następujący sposób:

1. Prawo zgłaszania kandydatów posiada wyłącznie radny tej rady gminy ustnie na sesji lub pisemnie jeśli jest nieobecny.

2. Kandydat powinien wyrazić zgodę na kandydowanie ustnie do protokołu lub pisemnie w razie swojej nieobecności na sesji.

3. Dla ważności wyboru wymagana jest obecność przynajmniej połowy ustawowego składu Rady.

4. Komisja skrutacyjna sporządza karty do głosowania, umieszczając na nich nazwiska kandydatów w kolejności zgłoszeń oraz dokonując ich oznaczenia.

5. Karty do głosowania wrzucane są przez radnych do odpowiednio zamkniętej urny wyborczej.

6. Głosujący oddaje głos na tego radnego, którego nazwisko pozostawił nie skreślone.

7. Głos jest nieważny jeżeli:

 • karta do głosowania jest całkowicie przekreślona,
 • zawiera większą ilość nie skreślonych kandydatów niż miejsc w organie Rady,
 • karta do głosowania jest inna niż sporządzona przez komisję skrutacyjną.

Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych nazwisk lub poczynienie innych zapisków nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

8. Zasadę określoną w punkcie 7a nie stosuje się gdy:

 • na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady kandyduje jedna osoba,
 • ilość kandydatów na Wiceprzewodniczących jest taka sama jak liczba ustalonych Wiceprzewodniczących. Karta całkowicie lub częściowo przekreślona w tym przypadku uznana jest jako głos oddany przeciw kandydatowi.

9. Wybory Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczących Rady przeprowadza się oddzielenie.

10. Przewodniczącym lub Wiceprzewodniczącym Rady zostaje ten kandydat, który otrzymał bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym

11. W przypadku, gdy żaden kandydat nie uzyska bezwzględnej większości głosów, przeprowadza się wybory dodatkowe aż do skutku, spośród dwóch kandydatów, którzy w poprzedniej turze uzyskali największa ilość głosów.

12. Odwołanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

13. W przypadku rezygnacji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji nie później niż w ciągu 1/jednego/ miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

14. Nie podjęcie uchwały, o której mowa w pkt.13 w ciągu 1 /jednego/ miesiąca od dnia złożenia rezygnacji jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji przez Radę Gminy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

§ 36.

1. Uchwała Rady Gminy w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium, podjęta po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru Wójta i nie później niż 9 miesięcy przed zakończeniem kadencji jest równoznaczna z podjęciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Wójta.

2. Uchwałę w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3. Rada Gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia podjęcia uchwały w sprawie nie udzielenia Wójtowi absolutorium.

4. Uchwałę o której mowa w ust.3 Rada Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu imiennym.

§ 37.

1. Sekretarza i skarbnika Gminy powołuje i odwołuje Rada Gminy w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy  ustawowego składu Rady, na wniosek Wójta

2. Odwołanie Sekretarza i Skarbnika Gminy następuje również na wniosek samych zainteresowanych.

7. Przepisy końcowe.

§ 38.

Zmiana regulaminu wymaga podjęcia przez Radę stosowanej uchwały. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia uchwały.

§ 39.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2008 roku.

Metryka

sporządzono
2013-11-29 przez Sitarz Marek
udostępniono
2013-11-29 00:00 przez Marek Sitarz
zmodyfikowano
2013-11-29 15:25 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1977
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.