Początek strony
Wróć na początek strony Alt+0
Przejdź do wyszukiwarki Alt+1
Przejdź do treści głównej Alt+2
Przejdź do danych kontaktowych Alt+3
Przejdź do menu górnego Alt+4
Przejdź do menu lewego Alt+5
Przejdź do menu dolnego Alt+6
Przejdź do mapy serwisu Alt+8
Menu wysuwane
Herb podmiotu Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Łagowie
Menu góra
Strona startowa Menu przedmiotowe Świadczenia rodzinne Świadczenie pielęgnacyjne
Poleć stronę

Zapraszam do obejrzenia strony „Świadczenie pielęgnacyjne, bieżące, menu 85 - BIP - Urząd Miasta i Gminy w Łagowie”

Zabezpieczenie przed robotami.
Przepisz co drugi znak, zaczynając od pierwszego.

P ) # @ % R F 3 - 0 A w s f d A P # @ :

Pola oznaczone są wymagane.

Treść główna

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem 

Świadczenie to przysługuje matce lub ojcu lub innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr 9, poz. 59 z pózn. zm.) ciąży obowiązek alimentacyjny (rodzice, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo), a także opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli nie podejmują lub rezygnują  z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad dzieckiem (osobą niepełnosprawną) legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem niezależnym od dochodu rodziny.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie.

Za osoby korzystające z tej formy świadczenia opłacana będzie składka emerytalno-rentowa. (gdy nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu) 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 • osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 
 • osoba wymagająca opieki:
 • pozostaje w związku małżeńskim
 • została umieszczona w rodzinie zastępczej z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej z dzieckiem, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż  5 dni w tygodniu, z wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej; 
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
 • osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego albo do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie. 

 Postępowanie w sprawie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do którego należy dołączyć:

 1. Kserokopia dowodu osobistego wnioskodawcy (oryginał do wglądu).
 2. Kserokopia dowodu osobistego osoby wymagającej opieki ? jeżeli jest pełnoletnia (oryginał do wglądu).
 3. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu): - w przypadku dzieci do 16 roku życia orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych wraz ze wskazaniami ?wymaga? w punktach: 7 i 8,- w przypadku osób powyżej 16 roku życia orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, lub I grupie inwalidzkiej, lub o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji.
 4. Zaświadczenie z ZUS o niepobieraniu żadnych świadczeń emerytalno ? rentowych.
 5. Zaświadczenie z KRUS o niepobieraniu żadnych świadczeń emerytalno ? rentowych,
 6. Zaświadczenie o nieprowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.
 7. W celu udokumentowania stopnia pokrewieństwa:-  akt urodzenia dziecka - jeżeli ubiega się o świadczenie rodzic na dziecko lub dziecko na rodzica,- akty urodzenia dziadka/babci/syna/córki/wnuka/wnuczki - jeżeli ubiegają się o świadczenie osoby w relacji dziadkowie ? wnuki,- akty małżeństwa dziadka/babci/syn/córki/wnuka/wnuczki - jeżeli ubiegają się o świadczenie osoby w relacji dziadkowie ? wnuki,- akty urodzenia rodzeństwa - jeżeli ubiega się brat lub siostra,
 8. Jeżeli wnioskodawca lub osoba wymagająca opieki jest:-  rozwiedziona ? wyrok rozwodowy, - separowana ? wyrok orzekający separację, - wdową lub wdowcem ? akt zgonu współmałżonka.
 9. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o niezarejestrowaniu ubiegającego się o świadczenie jako osoba bezrobotna.    

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Oświadczenie

Oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych

Metryka

sporządzono
2013-12-09 przez Sitarz Marek
udostępniono
2013-12-09 00:00 przez Marek Sitarz
zmodyfikowano
2013-12-09 11:56 przez INTERmedi@ Administrator
zmiany w dokumencie
ilość odwiedzin
1551
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.